Om BMU Täby

BMU (Barns Musikaliska Utveckling) Täby är en politiskt och religiöst oberoende ideell förening som drivs utan vinstsyfte och som har alla kursdeltagares föräldrar som medlemmar. Föreningen bildades 1989 av ett antal småbarnsföräldrar som ville ge sina barn tidig kontakt med musik genom att anordna kurser i musiklek. Undan för undan har andra kurser tillkommit under olika perioder och BMU har nu både barn och ungdomar som kursdeltagare. Medlemsavgiften ligger på 150 kr och ingår i kursavgiften.

BMU Täby följer Täby kommuns skolor när det gäller läsårsdata och lov, men löper inte på lika många veckor. BMU:s kurser startar senare på terminen, hösten 2018 den 10 september, och kan ev. ta paus om lärare måste vara frånvarande. I så fall fortsätter kursen sedan tills kursens i förväg bestämda antal lektioner har genomförts, alltid inom de terminer som gäller för Täbys kommunala skolor.

Terminerna löper på 12 kurstillfällen, varav ett utgörs av en konsert, alltid en måndag.

Täby kommunala skolors läsårsdata:

Höstterminen 2018
21 augusti, läsårets första dag
vecka 44, höstlov
20 december, terminens sista dag

KONSERT måndag 17/12

Vårterminen 2019
7 januari, terminens första dag
vecka 9, sportlov
vecka 16, påsklov 15/4-22/4
1 maj, röd dag
30 maj, röd dag
31 maj, lovdag
6 juni, röd dag
14 juni, läsårets sista dag

Om kursledare har förhinder: Antingen sätts en likvärdig vikarie in eller så förskjuts kursen med samma antal veckor som ledarens frånvaro tills alla har fått angivet antal veckor, allt inom Täby kommuns skolterminer. (Skulle det i något extremt fall inträffa att lärare varit sjuk så länge att kursdeltagaren inte får alla sina lektioner, skickas motsvarande del av kursavgift tillbaka.)

Lärare som får förhinder att komma till lektion ska maila och skicka sms till samtliga deltagare och till BMU:s ordförande.

Om kursdeltagare har förhinder, däremot, försvinner lektionen för densamme, då läraren och lokalen är bokade vid kursstart och utgiften för detta är densamma.
Varje kursdeltagare ombeds därför att till resp. lärare i förväg lämna besked om frånvaro, så långt möjligt, vilket därigenom ger annan kursdeltagare möjlighet att utan extra kostnad ta till vara på denna lektion. Vid hastigt påkommen frånvaro önskas även då besked via mail direkt till berörd lärare och ingen annan.

Kontakten med medlemmarna sker till största delen via mail. Vi minimerar därigenom administrationstid och kostnader. Vi ber alla att först leta efter svaren på hemsidan men välkomnar er för övriga frågor till lämplig mailadress enl nedan:

Kontakt

Ang. anmälningar och övriga allmänna BMU-frågor: E-post: bmutaby@gmail.com
Frågor ang. lektioner, tider, innehåll, frånvaro m.m.: kontakta resp.lärare
Kontaktuppgifter finns under respektive lärare under fliken ”Lärare”.

Styrelsen

Ordförande: Karin Jonsson Hazell
Sekreterare: Tina Howser
Ledamot: Carin Creydt

GDPR Dataskyddsförordningen.
Vår användning av medlemmarnas personuppgifter:
BMU Täby använder de personuppgifter våra medlemmar själva lämnat på anmälningsblanketter till våra kurser endast för att få kontakt med våra medlemmar och anmälare, främst via mail och telefon, samt att se kursdeltagarnas ålder och bostadsort. Endast de 6 första siffrorna i personnumret behöver anges.

Vi lagrar uppgifterna för de aktuella kurserna i en dator och i en pärm under den tid kursen pågår och fram tills påföljande kurs startar. Därefter raderas de.

Uppgifterna lämnas vidare endast till resp. lärare för den kurs anmälan avser.
Därutöver lämnas dessa uppgifter inte vidare till någon, varken myndighet, företag, annan organisation eller privatperson.

Personuppgiftsansvarig är BMU Täbys styrelse.